Културните проекти, спечелили финансиране от общината, ще бъдат обявени след изборите

0
1086
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Одобрените проекти в сферата на културата, които ще получат финансиране и ще бъдат включени Културния календар на Общината Пловдив през 2016 година, ще бъдат обявени в началото на ноември. Според ресорния кмет Стефан Стоянов, причините за забавянето са, че предложените проекти са много и е необходимо по-задълбочено разглеждане, както и, че няма назначени сесии на Общинския съвет до месец ноември. Да припомним, че се очакваше резултатите да станат ясни на вчерашната сесия на ОбС, което не се случи.

В Наредбата е записано, че комисията, която оценява проектите, трябва да се произнесе по класирането на кандидатстващите за субсидия в срок до 30 юли на всяка календарна година и до тази дата да внесе протоколите от заседанията за утвърждаване от Кмета.

Според членове на творческите гилдии, които са подали предложенията си в срок, причината за забавянето е доста по-различна от официално обявената. Те смятат, че се изчаква да минат изборите, за да не се нагнетява наново общественото напрежение, когато стане ясно кои проекти са спечелили субсидия.

Да припомним, че в края на месец юли, представители на творчески организации, гилдии и Oбществен съвет по култура и културно наследство Пловдив входираха писмо, с което поставиха въпроси  свързани с Наредбата и утвърдените  критерии за оценка на проектите. Те протестираха срещу факта, че от 14 критерия, само 2 са свързани с качеството на съответния проект и те са с обща тежест 10 т. (при max 85 т.).  А от друга страна, само за един показател, а именно „Ниво на рекламен и PR обхват“ се дават 10т. Изводът е, че добрата рекламна кампания независимо какъв продукт се промотира, е по-важна от самия продукт.

Под писмото, което беше внесено до кмета Иван Тотев,  зам.-кмета по културата Стефан Стоянов и председателят на Общинския съвет Илко Николов се подписаха повече от 100 художници, писатели, артисти, архитекти, и меценати.

До момента отговор на това писмо няма.

Публикуваме пълният текст на писмото на творческите гилдии:

Относно: Критерии за оценка към НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Приета с Решение № 393, взето с протокол № 18 от 29. 10. 2013г. на Общински съвет – Пловдив, Изм. и доп. с Р. № 161, Пр. № 9 от 29.05.2014г., Изм. и доп. с Р. № 184, Пр. № 11 от 04.06.2015г.

Уважаеми г-н Тотев,

Водени от желанието за диалогичност, бихме искали да поставим на Вашето внимане въпроси свързани с горе- цитираната наредба, с утвърдените  критерии за оценка на проектите и 50%-то съфинансиране от общия бюджет на проекта.

При анализ на тези критерии прави впечатление, че акцентът е поставен НЕ върху значимостта на културния продукт и качеството на артистичния резултат, а върху обхвата на рекламната кампания и най-вече върху финансовия ресурс на изпълнителите.

От 14 критерия за оценка само 2 са свързани с качеството на съответния проект и те са с обща тежест 10 т. (при max 85 т.).  От друга страна само за един показател, а именно „Ниво на рекламен и PR обхват се дават“ 10т. Изводът е, че добрата рекламна кампания независимо какъв продукт се промотира, е по-важна от самия продукт.

Неразбираема е идеята показател като „Брой пресконференции и представяния на проекта в национални медии“ да носи равен брой точки с един от най-съществените показатели за качество, а именно Степен на значимост на предложения художествен продукт на местно, национално и международно ниво“. Още повече, че при съвременните канали за комуникация и разпространение на информация, чрез виртуалното пространство и социалните мрежи, в известен смисъл е спорен ефектът от този сравнително остарял начин на информиране на публиката.

Внимателното запознаване с критериите за оценка към горе цитираната наредба показва, че над 50 % от възможния максимален брой точки се дават за реклама, публичност и финансов принос на участника.

Странен е фактът, че най-голяма тежест е дадена на критерия Процент на осигурен финансов ресурс от изпълнителя, спрямо общия бюджет на проекта”.       През цялата човешка история, изкуството винаги е било субсидирано от меценати, религиозна или държавна власт и никога не се е самоиздържало. Изкуството не произвежда материален продукт, но то е основен елемент за културата, без който цивилизациите не се развиват. Поставянето на акцент върху финансовия принос на участниците дискриминира голяма част от творците и дава предимство на избран кръг артисти.

В световен и европейски мащаб,както и в София, процентът на самофинансиране, когато става върпос за изкуство, а не за културна индустрия, е сведен до 10 – 20% максимум. Община Пловдив, в противовес на световните тенденции, поставя финансови бариери, които буквално елиминират значими местни творчески групи, които са се доказали във времето с високи постижения, но не са финасово стабилни.

В заключение можем да кажем, че утвърдените критерии, при които близо 90% от точките се дават за показатели, като: осигурен финансов ресурс от изпълнителя; ниво на рекламен и PR обхват; брой пресконференции; зрелищна публичност с мобилизиране на гражданско участие и други подобни, без да се отчитат в достатъчна степен качествата на артистичното събитие и потребността на обществото от него, са крайно неприемливи.

Художествената стойност на културните събития и духовната потребност на обществото от общуване с Изкуството не могат да бъдат измервани чрез количествени и формални критерии. Всяка културна изява събира единомишленици, публика с определена духовна необходимост. Една от най-важните роли на изкуството е да формира и развива духовното начало в човека. Подкрепата  на масовата култура за сметка на чистото изкуство ощетява нашето общество.

Настояваме критериите за оценка към „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в календара на културните събития на община Пловдив“  да бъдат обсъдени с всички местни творчески организации и гилдии, същите да бъдат променени, а срокът за подаване на документи за финансиране тази година да бъде преразгледан и отложен до изготвяне на новите критерии. Да бъдат заделени средства, представляващи процент от общия бюджет за култура, за нови идеи и проекти, възникнали след официалната сесия за финансиране на проектите.

С уважение:

Представители на творчески организации, гилдии и Oбществен съвет по култура и културно наследство Пловдив.

Изтачник: mixnews.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашият коментар!
Моля, въведете вашето име